Zeit Sendung Moderator
10:00 - 15:15 Uhr
 
Wochenende

mit Walynciok

Sobota z rana

16:00 - 18:00 Uhr
 
Przy muzyce o sporcie...i niy yno.

mit Kazik

19:00 - 22:00 Uhr
 
Sobota ze Kaufungen

mit Walynciok