Zeit Sendung Moderator
11:00 - 14:00 Uhr
 
Dzien Babci

mit Jagoda

14:00 - 18:00 Uhr
 
Wochenende

mit Walynciok

18:00 - 21:00 Uhr
 
Piatek, pionteczek i momy fajer

mit Johann

no i stalo sie.... 100 audycja na RH

21:00 - 23:00 Uhr
 
Zapraszam

mit Danka